Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ OSTROH
od 5.2. do 12.2.2023 - 06. týden

neděle 5.2. 5. neděle v mezidobí
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za živou a + rodinu Střížovou, Fryčkovou a Zálešákovou a za duše v očistci
10:30 Za + Františka, Helenu a Zdeňka Konečných, celou živou a + rodinu s prosbou o Boží ochranu a dary Ducha Svatého
14:00 Adorace a svátostné požehnání
pondělí 6.2. památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za + maminku a babičku k výročí jejich narození a za duše v očistci
úterý 7.2. úterý 5. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 8.2. sv. Jeronýma Emiliániho
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za + Antona a Olgu Slívkovy, jejich syna Štefana a celou živou a + rodinu
čtvrtek 9.2. čtvrtek 5. týdne v mezidobí
farní kostel sv. Ondřeje 07:00 Na poděkování za 75 let života, za + manžela a + rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
pátek 10.2. památka sv. Scholastiky, panny
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za +  Annu a Františka Botkovy, prarodiče z obou stran a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
sobota 11.2. Panny Marie Lurdské, nebo sobotní památka Panny Marie
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za + Josefa Zámečníka a celou + rodinu a za Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro živou rodinu
neděle 12.2. 6. neděle v mezidobí
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za + rodiče Kolářovy a Benešovy, bratra Josefa, za duše v očistci, za posilu v nemoci pro dceru a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
10:30 Za Libuši Janošovou k nedožitým 90. narozeninám, za jejího manžela a duše v očistci

O  N  D  R  A       Uherskoostrožský farní zpravodaj 5.2.2023

Milovaní bratři a sestry,

5. neděle v liturgickém mezidobí cyklu A by se mohla nazvat "neděle světla". Podle slov Pána Ježíše "vy jste světlo světa!". Už prorocké slovo v prvním čtení ohlašuje, co způsobí, že člověku vzejde v temnotě světlo.. a vyjmenovává skutky milosrdenství. Pán Ježíš pak chce po učednících, aby lidé mohli vidět jejich dobré skutky. A přikazuje jim, ať jejich světlo svítí všem lidem. Prosme tedy společně, ať odoláváme pokušení uzavřenosti a neochabne touha po konání dobra ve prospěch bližních. Požehnaný 5. týden liturgického mezidobí přeje o. Jan

Ohlášky – ŘKF Uherský Ostroh

5. neděle v liturgickém mezidobí 5.2.2023

1. Děti si na konci mše svaté můžou přijít pro křížek a obrázek. 

2. Děkujeme za vyrobení a instalaci tabla prvopřijímajících dětí, ta zapojení první skupiny topících koberců, za ladění varhan, za doprovod dětí při sportovních hrách v tělocvičně, za pomoc při úklidu po opravách na faře. Pán Bůh zaplať

3. V zadní kasičce budou do půlky února přijímány dary pro účast mladých na světovém setkání s papežem v Lisabonu.

4. V úterý 7.2. bude od 19 hodin zkouška chrámového sboru.

5. V sobotu je světový den nemocných zveme na ranní mši svatou v 7:30, při které se bude udělovat svátost pomazání nemocných těm, kdo jsou vyššího věku (nad 70 let) nebo pro dlouhodobou nemoc v ohrožení života. 

6. Děti od šesti do třinácti let zveme na Farní tábor, který bude letos od 9. do 15. července v Boršicích u Buchlovic. Bližší informace a přihlášky na facebooku. V sobotu 11.2. je k dispozici tělocvična ZŠ od 14 do 15 hodin.

7. Farní duchovní obnovu chystáme na sobotu 25. února u nás v kostele a v domě Svaté Rodiny i s obědem a odpolední přímluvnou modlitbou, svatou zpovědí a mší svatou. Prosím, zapište se vzadu v kostele k účasti.

8. Za úklid kostela a fary děkujeme 4. sk., příští týden prosíme o službu 5. sk.