Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Uherský Ostroh, Moravský Písek
od 26.5. do 2.6.2024 - 22. týden

neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
farní kostel sv. Anny 09:00 Za + manžela, dvoje rodiče, syna, sestru a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za farní společenství
10:30 Za Milana Nejezchlebu k 10. výročí úmrtí, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živé rodiny
pondělí 27.5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za + rodiče Nožičkovy, + sourozence a Boží požehnání pro živou rodinu
úterý 28.5. úterý 8. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 29.5. sv. Pavla VI., papeže
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za + manžela Jana Leskovana, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny
čtvrtek 30.5. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
farní kostel sv. Anny 16:30 Příležitost k adoraci a ke svaté zpovědi
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za farní společenství
19:00 Průvod Božího Těla po náměstí
pátek 31.5. svátek Navštívení Panny Marie
farní kostel sv. Anny 16:30 Májová pobožnost
17:00 Na úmysl dárce
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za + manžela, + rodinu Mikulkovou, Kadlubovou a Bezděkovou s prosbou o Boží ochranu pro živé rodiny
sobota 1.6. památka sv. Justina, mučedníka
farní kostel sv. Ondřeje 07:00 Za + Marii a Josefa Vaculíkovy, celou + rodinu a za duše v očistci
neděle 2.6. 9. neděle v mezidobí
farní kostel sv. Anny 09:00 Za dar života a za celou rodinu
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za + Miroslava a Ludmilu Kolářovy, jejich + syna a rodiče s prosbou o dary Ducha Svatého pro živou rodinu
11:00 Na poděkování Pánu Bohu za 89 roků života maminky s prosbou o Boží ochranu do dalších let a pro celou rodinu Baladovu, za + vnuka Tomáše a celou + rodinu  

O  N  D  R  A       Uherskoostrožský farní zpravodaj 26.5.2024

Milovaní bratři a sestry,

slavnost Nejsvětější Trojice, kterou slavíme na začátku druhé části liturgického mezidobí, je oslavou zjevení tajemství jediného Boha Otce, Syna a Ducha Svatého. Jednoduchou větou "Bůh je Jeden a není Sám." můžeme vyjádřit růst kvality Jedinosti Boha, když věříme v jednotu Pána Ježíše s Otce v jednom Duchu. Obrazem této jednoty je pak jednota lidských srdcí, které daly na první místo svého chtění a milování Otce, Syna a Ducha Svatého. Požehnaný vstup do liturgického mezidobí přeje o. Jan

Ohlášky – ŘKF Uherský Ostroh

Slavnost Nejsvětější Trojice 26.5.2024

1. Děti si přijdou pro křížek a obrázek, zveme na poslední středeční májovou u zvoničky na Předměstí.

2. Děkujeme za účast na děkanátní pouti na Velehradě, za opravu elektroinstalace na faře a za vaše dary, ve sbírce minulou neděli jste darovali na církevní školy 14.510 Kč. Ve sbírce na opravu schodiště je 61 z potřebných 180ti tisíc. Pán Bůh zaplať

3. Před každou všednodenní večerní mší svatou je v kostele májová. Dnes bude poslední nedělní májová u misijního kříže na farní zahradě.

4. V pátek od 19:30 prosím o schůzku na faře členy ekonomické rady

5. Biřmovanci mají setkání v pátek od 18:45, dospělí v sobotu od 19h, všichni, kdo nebyli na pouti mají za úkol napsat na farní email [email protected] několik vět o svatém Klimentovi - proč je ctěný na Moravě a několik řádků o tom, co se dočetli v 1.-3. kapitole Skutků apoštolů. 

6. Pro prvopřijímající děti chystáme pouť na Velehrad, zveme i děti přihlášené do náboženství v 5. třídě. Přihlášky na Farní táboř a Přífarníček jsou vzadu v kostele k dispozici.

7. Na pouť seniorů na Svatý Hostýn pojede autobus z Milokošti u kaple v 6:45, z Ostrohu od kostela 6:55, od lékárny 7:00 a z Kvačic 7:05.

8. Návštěva u nemocných bude až po neděli, ale výjimečně ve středu 5.6.

9. V pátek 7.6. bude Noc kostelů, program je na plakátku, děkuji všem, kdo se do její přípravy zapojují.

10. Za úklid kostela děkujeme 2. skupince, příští týden prosíme o službu 3. sk.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY