Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB UHERSKÝ OSTROH
od 4.6. do 11.6.2023 - 23. týden

neděle 4.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za farní společenství
10:30 Na poděkování za dar 85 let života s prosbou o pomoc Panny Marie do dalších let
14:00 Svátostné požehnání
pondělí 5.6. památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za živou a + rodinu Machalovou, Blažkovou a Pavla Slezáka
úterý 6.6. sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropol. chrámu a celé arcidiecéze
Svatý Hostýn 09:30 Za farníky a poutníky
středa 7.6. středa 9. týdne v mezidobí
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za + Marii a Josefa Vaculíkovy, za duše v očistci s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
čtvrtek 8.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za ostrožskou farnost
18:55 Průvod kolem čtyř oltářů na náměstí sv. Ondřeje
pátek 9.6. sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve
farní kostel sv. Ondřeje 18:00 Za + manžela, celou + rodinu, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
sobota 10.6. sobota 9. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
farní kostel sv. Ondřeje 07:00 Za farníky, na které nikdo nepamatuje
neděle 11.6. 10. neděle v mezidobí
farní kostel sv. Ondřeje 07:30 Za účastníky májových pobožností a poutníky svatohostýnské
10:30 Za + Antonii Durnovou, jejího manžela a Boží ochranu pro živou rodinu

O  N  D  R  A       Uherskoostrožský farní zpravodaj 4.6.2023

Milovaní bratři a sestry,

slavíme Slavnost Nejsvětější Trojice, klíčové tajemství víry, které křesťany odlišilo od židovské komunity. Ti, kteří uvěřili, že Ježíš Kristus je Mesiáš, jsou nazýváni "Kristovci". Svatý Pavel i svatý Jan Evangelista jsou jasně přesvědčeni, že Ježíš je Pravý a jediný Syn Boha Otce, jedno s Otce v Duchu Svatém. Toto vyznání víry v Boha, který je Jeden a zároveň Společenství Osob Otce, Syna a Ducha Svatého, nás dělá křesťany. Věřím v Boha Otce všemohoucího, i Ježíše Krista Syna.. věřím v Ducha Svatého, který z Otce i Syna vychází... Kéž naše víra roste poznáním i láskou, kterou projevujeme všem lidem. Požehnaný Trojiční den a týden přeje o. Jan

Ohlášky – ŘKF Uherský Ostroh

Slavnost Nejsvětější Trojice 4.6.2023

1. Děti si na konci mše svaté můžou přijít pro křížek a obrázek.

2. Děkujeme za pomoc při realizaci Noci kostelů, za úklid a výzdobu, za ochutnávku vína, při které se vybralo 1.600 Kč na opravu schodiště věže. Na církevní školy jste darovali před týdnem 9.900 Kč. Pán Bůh zaplať

3. V úterý pojede pouť z naší farnosti na Svatý Hostýn. Odjezd bude z Milokoště v 7:00, z Náměstí před farním kostelem v 7:05, z Předměstí od Lékárny 7:10 a v Kvačicích ještě zastavíme na autobusové zastávce.

4. Ve čtvrtek bude o slavnosti Božího Těla po mši svaté průvod kolem čtyř oltářů na náměstí, děkujeme všem, kteří vezmou s sebou pro děti košíky s lístky květin, prosím rodiče, aby děti omluvili z kroužků a přišli s nimi na tuto slavnost. Pokud byste chtěli na výzdobu věnovat květiny, můžete ve středu večer nechat řezané květy po mši svaté v připravených nádobách s vodou. 

5. V pátek po večerní mši bude schůzka členů ekonomické rady

6. Přihlašování na Přífarníček - příměstský tábor na faře v Ostrohu od 17. do 21.7. pro děti od 4 do 8 let je možné naposledy dnes do večera. Přihlášených je zatím 8 dětí, prosím, pokud víte o zájemcích, povzbuďte je, ať akci nemusíme zrušit.

7. Za úklid kostela a fary děkujeme 1. sk., příští týden prosíme o službu 2. sk.