Růženec

Růženec

 

 

 

 

 Zahájení znamením kříže:
Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Úvodní modlitba - Apoštolské vyznání víry:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho Jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

následuje Modlitba Páně:

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

následuje 3x Pozdravení andělské. Při prvním "Zdrávas, Maria" vkládáme za jméno Ježíš slova: v kterého věříme
při druhém: v kterého doufáme
při třetím: kterého nadevšechno milujeme:

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

následuje Chvála Nejsvětější Trojice:

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
Amen.

následuje 10x Pozdravení andělské. Za jméno Ježíš vkládáme slova tajemství (růženec má čtyři části - mluvíme o růženci radostném, bolestném, slavném a o růženci světla - o tento (o tuto část) růženec rozšířil papež Jan Pavel II.)

Tajemství radostného růžence jsou:
Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala
Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila
Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila
Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala
Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla

Bolestný růženec
Ježíš, který se pro nás krví potil
Ježíš, který byl pro nás bičován
Ježíš, který byl pro nás trním korunován
Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž
Ježíš, který byl pro nás ukřižován

Slavný růženec
Ježíš, který z mrtvých vstal
Ježíš, který na nebe vstoupil
Ježíš, který Ducha svatého seslal
Ježíš, který tě, Panno, do nebe vzal
Ježíš, který tě v nebi korunoval

Růženec světla
Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu
Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc
Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
Ježíš, který na hoře proměnění zjevil svou slávu
Ježíš, který ustanovil Eucharistii

Po desátém "zdrávasu" následuje 1x Chvála Nejsvětější Trojice: "Sláva Otci..."

V dalším desátku (začínáme jej opět modlitbou Páně "Otče náš" a do "Zdrávasů" vkládáme za jméno Ježíš další tajemství...)

Modlitbu růžence zakončíme modlitbou Zdrávas, Královno:

Zdrávas, Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce
v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká, Panno Maria!
Oroduj za nás, královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

(Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Doporučená volba tajemství dle dnů v týdnu:

pondělí: tajemství radostná
úterý: tajemství bolestná
středa: tajemství slavná
čtvrtek: tajemství světla
pátek: tajemství bolestná
sobota: tajemství radostná
neděle: tajemství slavná